Yritykset

Verosuunnittelu – yritykset ja ammatinharjoittajat

Yritykset ja erityisesti pk-yritykset ovat erikoisalaamme. Vaikka verotus on leipälajimme, meillä on osaamista myös yhtiöoikeudesta, yritysjärjestelyistä sekä sopimusoikeudesta, koska pk-yrityksen arjessa nämä kaikki nivoutuvat saumattomasti yhteen. Osaamme hoitaa osakeyhtiön jakautumisen, avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömuodon muutoksen sekä laatia osakekaupan kauppakirjan ja osakkaiden välisen osakassopimuksen. Yritykset saavat kauttamme yhdeltä luukulta tarvittavan osaamisen niissä vero- ja lakiasioissa mitä yrityksissä tyypillisesti tulee vastaan.   

Hyvä verosuunnittelu maksaa itsensä aina takaisin säästettyinä veroina sekä parempana riskienhallintana. Jos mietit kannattaako yrittäjän nostaa palkkaa vai osinkoa, miten henkilökuntaetuja verotetaan tai onko yrityksesi verotus toimitettu oikein, ota yhteyttä. Tutustu koulutuksiimme PK-yrityksen verosuunnittelu” ja ”Ammatinharjoittajan verosuunnittelu”, joissa käymme läpi mistä asioista yrityksen ja yrittäjän hyvä verosuunnittelu koostuu.

Kirjanpitäjien ja muiden täsmällistä tietoa osakeyhtiön verotuksesta kaipaavien kannattaa tutustua koulutuksiimmeOsakeyhtiön veroilmoitus – tilinpäätöksestä veroilmoitukseen”, ”Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa myynti” ja ”Muun omaisuuden omaisuuslaji verotuksessa”.  

Verovapaat matkakustannusten korvaukset – yritykset ja ammatinharjoittajat

Harva asia verotuksessa on periaatteessa niin yksinkertainen mutta käytännössä niin monimutkainen kuin verovapaat matkakustannusten korvaukset.

Perustilanteessa on selvää, että työnantaja saa korvata verovapaasti työntekijälle työmatkasta aiheutuneet kustannukset kuten esimerkiksi kilometrikorvauksen oman auton käytöstä ja majoittumiskulut. Myös yrittäjällä on oikeus vastaaviin korvauksiin. Asiasta on kuitenkin paljon oikeuskäytäntöä ja Verohallinnon ohjeistusta, jolloin monissa tilanteissa korvausten verovapauden varmistaminen on hankalaa.

Jos haluat olla varma, että verovapaat korvaukset on maksettu oikein ja lainsäädännön mahdollistamat verovapaudet on täysimääräisesti hyödynnetty, ota yhteyttä. Tutustu myös koulutukseemme ”Verovapaat matkakustannusten korvaukset verotuksessa”, jossa käymme kattavasti läpi milloin matkakustannusten korvaukset ovat verovapaita ja miten laadit asianmukaisen ja verottajan hyväksymän dokumentaation korvausten perusteeksi.

Verotarkastus ja muutoksenhaku verotukseen

Kaikille yrityksille verotarkastus tulee todennäköisesti vastaan jossain vaiheessa. Mikäli olet epävarma siitä ovatko yrityksesi asiat kunnossa verotarkastusta varten voit tilata meiltä verokartoituksen, jossa käymme läpi verotuksen näkökulmasta kriittiset asiat.

Jos verotarkastus on jo osunut kohdalle, kauttamme saat asiantuntevaa apua verottajan kanssa asioimiseen sekä lisäselvitysten ja vastineiden antamiseen. Mitä aikaisemmassa vaiheessa veroasiantuntijaa käytetään apuna, sitä suuremmalla todennäköisyydellä vältetään väärinkäsitykset ja tulkintaerimielisyydet. Yleensä verotarkastuksen lopputuloksen kannalta tärkein vaihe on alkukeskustelu, jossa käydään läpi yhtiön toiminnasta verotuksen näkökulmasta relevantit asiat.

Tutustu koulutukseemme ”PK-yrityksen verosuunnittelu – yhtiön ja osakkaan väliset suoritukset”, jossa selvitämme verotarkastuksen kulkua sekä yleisimpiä verotarkastuksessa esille tulevia virheitä. Jos verotuksessa on virheitä tai yhtiö on eri mieltä jonkin verotukseen vaikuttavan seikan tulkinnasta, autamme hakemaan muutosta toimitettuun verotukseen tai verotarkastuksen perusteella tehtyihin maksuunpanoihin.

Yritysjärjestelyt ja yrityksen sukupolvenvaihdos

Olemme luotettava yhteistyökumppani silloin kun yrityksen omistusta halutaan siirtää toiminnan jatkajille tai yritys on päätetty myydä. Laadimme kauppakirjan, osakassopimuksen sekä muut myyntiä varten tarvittavat asiakirjat. Myös verotuksen Due Diligence onnistuu kauttamme.

Sukupolvenvaihdokseen sovellettavat verotuksen huojennussäännökset tuovat usein huomattavan säästön veroissa mutta eivät ole ihan yksinkertaisimmasta päästä. Vaihtoehtoja toteuttaa sukupolvenvaihdos on monia. Osakkeet voidaan lahjoittaa tai ne voidaan myydä huojennetulla kauppahinnalla hyödyntämällä perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennusta. Myyjälle kauppa voi olla verovapaa, mikäli kauppa täyttää tuloverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytykset.

Olennaisena osana sukupolvenvaihdosta on myös yrityksen arvostaminen tavalla, jonka verottaja hyväksyy. Usein sukupolvenvaihdoksesta voi olla hyvä hakea verottajalta sitova ennakkoratkaisu sen varmistamiseksi, että huojennukset varmasti soveltuvat suunniteltuun järjestelyyn.

Monissa tilanteissa yritystoiminnan strukturointi veroneutraaleiden yritysjärjestelyiden kautta on järkevää ennen sukupolvenvaihdosta, yrityksen myymistä tai liiketoiminnan kehittämistä. Paljon käytettyjä yritysjärjestelyjä ovat jakautuminen ennen yhtiön myyntiä tai sukupolvenvaihdosta sekä holdingyhtiörakenteen luominen osakevaihdon avulla. Käyttämällä asiantuntijaa vältät virheet yritysjärjestelyiden toteuttamisessa. 

Ulkomainen työvoima Suomessa ja kansainvälinen verotus

Ulkomaisen työvoiman käyttämiseen liittyvät verotuksen velvoitteet ovat erilaisia riippuen siitä palkataanko ulkomainen työntekijä suoraan yrityksen palvelukseen vai käytetäänkö ulkomaista vuokratyövoimaa tai alihankkijaa. Ulkomainen Suomessa työskentelevä asiantuntija voi myös hyötyä avainhenkilön veronhuojennuksesta.

Käytettäessä ulkomaista työvoimaa tai lähetettäessä yrityksen työntekijöitä ulkomaille tulisi tuntea verolainsäädännön lisäksi myös Suomen solmimat lähes 80 verosopimusta. Verosopimukset määrittävät mm. sen mikä valtio saa verotusoikeuden työntekijän tuloon sekä kumpi valtioista on velvollinen poistamaan kaksinkertaisen verotuksen. Kauttamme saat tietoa näistä ja muista kansainväliseen verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tutustu koulutukseemme Ulkomaisen työvoiman verotus”, jossa kerromme tärkeimmät suomalaisen työnantajan tai toimeksiantajan velvoitteet ulkomaista työvoimaa käytettäessä.